Spam

EEN KLANT VAN MAIL-EYE STUURDE U SPAM?

Het zou ons verbazen, want alle klanten hebben verklaard zich strikt te houden aan de regels van de “netiquette”. En in sommige omstandigheden is het ook nog echt moeilijk. Stel u voor dat de postbode u een brief bezorgt met de uitnodiging om u op een elektronische nieuwsbrief te abonneren…

Stuur een protestmail naar info@hetdomeinvanafzender.ext en zet abuse@mailpartner.be in CC:. Of stuur rechtstreeks een klacht met duidelijke headerinformatie naar abuse@mailpartner.be.

Aansluitend kunt u de onderstaande informatie rond spam even doornemen:


Wat is spam?

In ruime zin betekent spamming de massale en herhaalde verzending van ongevraagde - meestal commerciële - berichten. In enge zin betekent spamming het versturen van ongevraagde reclame per e-mail met het oog op een “wilde inzameling” (lees: met miskenning van de principes van de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens) van de adressen van de bestemmelingen. Nu is elektronische post wel een ideale reclamedrager: praktisch, goedkoop en doeltreffend ! E-post zit dan ook in de lift als middel om aan direct marketing te doen

Hoe komen adverteerders aan mijn elektronisch adres?

Reclamejongens kunnen uw e-mailadres op verschillende manieren achterhalen : In de eerste plaats kunt u zelf uw adres hebben meegedeeld. Als u een website bezoekt om een product of dienst aan te kopen, als u zich inschrijft op een mailinglijst of deelneemt aan een discussieforum, dan vraagt men u vaak een aantal persoonsgegevens in te voeren, zoals uw naam, uw geografisch adres… en uw e-mailadres. Die gegevens worden dikwijls hergebruikt, hetzij door de persoon aan wie uw ze verstrekte, hetzij door andere personen aan wie de eerste persoon ze doorgaf. Bovendien bepalen sommige providers van gratis e-mail dat u in ruil daarvoor aanvaardt reclame te ontvangen. Zo ook wordt een gratis internetaansluiting soms gekoppeld aan de bereidheid van de gebruiker om e-mailreclame te ontvangen. Daarnaast bestaan er allerhande methodes om clandestien uw e-mailadres te pakken te krijgen, met of zonder uw toestemming: gebruik van software waardoor op een maximum aantal mailinglijsten wordt ingeschreven teneinde de elektronische adressen van de leden te bekomen ; automatische inzameling van elektronische adressen op openbare ruimten van het internet (bijvoorbeeld jaarboeken of zoekmachines, uw persoonlijke webpagina's…) ; beroep op diverse frauduleuze praktijken (bijvoorbeeld nepwedstrijden, aanbieding van gratis webruimten…). Ten slotte bestaat er een ware markt van elektronische adressenbestanden: sommige ondernemingen stellen beroepsmatig dergelijke bestanden ter beschikking (meestal worden ze verhuurd). Op het internet kunt u tegen een zacht prijsje ook lijsten met duizenden adressen downloaden.

Kan spamming mij schade toebrengen?

Spamming kan twee onaangename gevolgen hebben: Als er massaal boodschappen binnenkomen, kan dat uw elektronische brievenbus (inbox) overbelasten en zo de toegang tot het netwerk bemoeilijken, en dan spreken we nog niet van de tijd die je verliest door al die reclameboodschappen te bekijken en te wissen ; tenzij u een permanente internetverbinding hebt, zal je ook de verbindingskosten voor het downloaden moeten betalen en die kunnen hoog oplopen als het om een lang bericht gaat (dat bijvoorbeeld een groot attachment bevat). Bovendien ontvang je misschien niet graag reclameberichten die agressief overkomen of haaks staan op uw ethische opvattingen.

Hebben adverteerders het recht mij via e-mail ongewenste reclame toe te sturen?

Neen ! Volgens de Belgische wet – en volgens de regelgeving die weldra toepasselijk zal zijn in alle lidstaten van de Europese Unie – mag u geen enkele reclame per e-mail worden toegezonden zonder je voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming. Overigens moeten bedrijven die aan direct marketing per e-mail doen, de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens volledig naleven (zie hieronder nr. 72 e.v.).

Ter herinnering, de wet kent je verscheidene rechten toe:

Terug naar boven Terug naar boven

Kan ik spam weigeren?

Ja! De wet biedt u de mogelijkheid uw toestemming om e-mailreclame te ontvangen op elk ogenblik in te trekken, zonder dat u daarvoor kosten hoeft te dragen of een reden moet opgeven

Als een onderneming u reclame per e-mail toestuurt, moet zij:

Wat moet ik in de praktijk doen om gebruik te maken van mijn recht op verzet?

U heeft twee mogelijkheden:

Als u geen e-mailreclame meer wenst te ontvangen van een welbepaalde onderneming, kunt u haar vragen uw e-mailadres te schrappen in haar bestanden.

Als u geen enkele e-mailreclame meer wenst te ontvangen van om het even welke onderneming, kunt u zich inschrijven op de Robinson-e-maillijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond. De doorgegeven data (voornaam, naam en e-mailadres) worden geregistreerd in het Robinsonbestand. In principe ontvangt u dan geen e-mailreclame meer, althans niet van de talrijke ondernemingen die aangesloten zijn bij het BDMV.

Opgelet: de ondernemingen waarbij u klant bent en aan wie u de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven uw e-mailreclame toe te sturen, mogen u reclameboodschappen blijven toezenden, ook al ben u ingeschreven op de Robinsonlijst. Wenst u geen e-mailreclame meer te krijgen van die ondernemingen, wendt u dan tot elk van hen met het verzoek u er in de toekomst geen meer op te sturen.

Terug naar boven Terug naar boven

Hoe kan ik me beschermen tegen spam ?

Bestaan er technische middelen om u tegen spamming te beschermen?

Ja hoor, er bestaan diverse filtreervoorzieningen om spamming te bekampen. De filters zijn zodanig ingesteld dat ongewenste berichten worden gesorteerd op basis van een aantal zoekcriteria, zoals de oorsprong (bv. IP-adres) en de inhoud van het bericht.

Voortaan verplicht de wet de verzender van een reclameboodschap ervoor te waken dat enerzijds het commercieel doel van de boodschap identificeerbaar is zodra de geadresseerde ze ontvangen heeft en dat anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening reclame wordt gemaakt duidelijk identificeerbaar is.

Verder is het bij de verzending van e-mailreclame verboden enerzijds het elektronisch adres of de identiteit van een derde te gebruiken en anderzijds elke informatie waardoor de oorsprong en overzendingswijze van de e-mail kan worden nagegaan te vervalsen of te verbergen.

Door de invoering van die wettelijke vereisten zal de programmering van filters volgens het gekozen criterium worden vergemakkelijkt.

Filters geprogrammeerd volgens de oorsprong van de berichten blokkeren reclame afkomstig van geïdentificeerde IP-adressen. Filters die geprogrammeerd zijn volgens de inhoud van e-mails elimineren reclame die een specifiek woord of een specifieke combinatie van woorden bevat (bv. sex of make money fast). In dat geval loop je wel het Creatiefico dat gewenste berichten verloren gaan.


Welke keuze u ook gemaakt heeft, de filter kan op de server van je internetprovider of op uw eigen computer worden geïnstalleerd.


Filtering bij uw internetprovider is de handigste oplossing omdat de provider zelf de ongewenste reclame sorteert en elimineert. Bij zo'n systeem heeft u echter geen greep op de sortering. Sommige selectiecriteria (bv. gelijkaardige berichten en groot aantal verzonden berichten) kunnen ook gewenste boodschappen tegenhouden. Bovendien controleert een volgens de inhoud ingesteld filtreersysteem automatisch alle e-mails die u worden toegezonden, wat problemen kan geven met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


En omgekeerd, als er een filter op je computer staat, dan komt alle reclame onvermijdelijk in uw inbox terecht. Op die manier kunt u dus niet vermijden dat u met berichten wordt overstelpt en dat uw aansluitingskosten daardoor hoog oplopen. Als u over filtersoftware beschikt, dan is die waarschijnlijk al geconfigureerd (de meeste e-mailprogramma's bieden filtermogelijkheden aan). In principe heeft u wel de mogelijkheid om de filter te personaliseren door er selectiecriteria aan toe te voegen of uit te halen. Zo is het Creatiefico om gewenste reclame te verliezen dus minder groot, vermits u zelf de selectiewijze hebt ingesteld. Bovendien wordt u e-post niet door derden geopend.

Terug naar boven Terug naar boven